New-Kobla-Logo.png

Kobla

Smartby på norsk

Mange lurer på hva det vil si når en by erklærer at den har ambisjoner om å bli en smartby. 

 

Og det neste spørsmålet er gjerne hvorfor skjer det ingenting? 

 

Kobla anbefaler taktisk implementering av smartby tiltak. Kobla er den enkle forsiden på en sofistikert plattform i kontinuerlig utvikling. I byer som regner seg som «smarte», er det et stadig økende antall kilder som tilbyr sanntidsdata som ideelt sett kan bidra til å forbedre innbyggernes livskvalitet. Men denne informasjonen blir overload uten et filter som gir mening. 

 

Kobla er det filteret. 

 

Mens Kobla berikes med stadig mer sanntidsinformasjon fra stadig smartere byer, skal den alltid etterstrebe å forenkle. Vårt fokus er transport, men integrasjonsplattformen som Kobla fronter, kan gjerne kobles til smarte strømmålere eller andre arenaer der insentivmodellen kan bidra i positiv retning. 

 

Vi anbefaler at den enkle forsiden er på plass før den komplekse baksiden, intelligente transportsystemer (ITS), fordi baksiden stadig skal kunne bli bedre. Og det gjelder å komme i gang fort. Kobla egner seg som del av en testarena for tverrfaglige innovasjonsprosesser og pilotprosjekter, både fordi våre regelsett for belønning er ekstremt fleksible, og fordi Kobla muliggjør informasjon til og informasjon fra innbyggerne.

 

Og Kobla er nøkkel-ferdig. 

Konteksten Kobla står i er urbanisering, globalisering, demografiske endringer, digitalisering, klimaforandringer og ressursknapphet. FNs bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Skal vi nå lavere klimautslipp og samtidig opprettholde verdiskaping, trenger vi bærekraftig urban mobilitet.

 

Vi trenger alle formelen som gir tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.