vektor_nylogo.png

Kobla for kommuner: byvekstavtaler og belønningsmider

Forutsetningen for belønningsmidler fra staten som delfinansiering av en byvekstpakke, er at mottakerkommunen har en klar og målrettet ambisjon om reduksjon i veksten i biltrafikken. Grønnere bo- og arbeidsmiljøer er avhengig av færre biler i fart, i kø og parkert. Samtidig trenger kommuner tilflytting og bysentrum trenger handlende. Kommunestyrer vil ha altså ha flere folk, gående, syklende, kollektivreisende og samkjørende. Men færre biler.

 

Dermed er det langtidsplaner på fylkeskommunalt og kommunalt nivå, med mål om å redusere biltrafikken, skape bedre nærmiljø og bedre folkehelse. 

 

Infrastrukturtiltak for å nå disse målene kan ofte være svært kostnadskrevende. Kobla, derimot, er et langt rimeligere virkemiddel for å sikre måloppnåelse.

 

Forskning viser at små vennlige dytt ofte kan være nok til at snøballen begynner å rulle i en mer miljøvennlig retning. Kobla kan informere hver enkelt innbygger om kostnadene ved bruk av bil, drivstoff, bompenger, parkering og verditap, og synliggjøre besparelsen ved bruk av andre transportmiddel. Kobla gir innbyggerne et ekstra insentiv til å reise bilfritt, og hjelper dermed andre alternativer i konkurransen mot privatbilen. Kanalen Kobla benytter, er mobiltelefonen. 

 

Kobla kan også brukes til å synliggjøre den “myke” infrastrukturen som er en del av byvekstpakkene, bidra til å tilgjengeliggjøre blågrønn infrastruktur og kjøre kampanjer ved åpning av disse.

 

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn peker mot attraktive, produktive og tilpasningsdyktige kommuner. Til dette trengs gode planverktøy og kostnadseffektiv styring. Både moderne mobilitet og adferdsendring er komplekse utfordringer som krever samarbeid mellom de som administrerer tilbud, og de som benytter seg av dem. Informasjon må ses i sammenheng, silofisering motvirkes. Reiseruter og vaner må kartlegges, kvantitative og kvalitative data må innhentes for å tilrettelegge for at innbyggernes reisebehov dekkes på andre måter enn med privatbilen. Kobla gir kommunen dette, på innbyggernes premisser med trygg datahåndtering. Kobla er en kommunikasjonsplattform mellom byen og dens innbyggere, med generelle mål om positive samfunnseffekter, som også skal lønne seg økonimsk i form av byvekstavtalemidler og bærekraftig næringsutvikling. 

 

Kobla AS har en markedsdrevet tilnærming, og en iterativ utviklingsmodell. Kobla skal være enkelt å implementere og gi umiddelbar kundeverdi. Vi jobber i tett dialog mellom de relevante offentlige aktørene i tidlig fase, men tenker langsiktig og helhetlig. Vi ønsker involvering av kommersielle aktører for å forstå de ulike drivkreftene i en bys utvikling. 

 

Vi ønsker å bidra til at kommuner når sine bærekraftsmål. Gjerne som gulroten - i kontrast til restriktive tiltak for personbilisme.